Trafo Gallery pořádá samostatnou výstavu jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech, Zbyňka Sedleckého, malíře, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu. Vedle výběru prací z posledního období k výstavě vychází stejnojmenná publikace, shrnující jeho aktuální tvorbu.

Zatímco starší Sedleckého práce se více opíraly o statické fotografické předlohy a strukturálně transponovaly technický povrch média do jakési distanční, „dokumentární“ povahy výsledného malířského díla, současné obrazy si předměty a figury vtahují k sobě, do intimní blízkosti diváka, do bezprostřední vzdálenosti, na dosah, kde „dýchají“ svou přítomností. V posledních obrazech Zbyňka Sedleckého dochází k novému způsobu personalizace viděného a zobrazovaného. Obrazy jsou kompaktnější a zároveň uplatňují smysl pro vnitřní pohyb forem v jejich deklarovaných kontrastech a komplementaritách (zaostření detailu x rozostření pozadí, pevné x měkké, živé x věcné apod.).


Název výstavy Rekvizitář je sám o sobě pravdivý i zavádějící. Situuje autora do nejednoznačné role někoho, kdo v rámci daných podmínek jedná přímo, sám za sebe, nebo kdo konstruuje matoucí umělé situace (Rekvizitář, 2022). V obrazech Zbyňka Sedleckého nacházíme obojí. Herní princip, distanc pozorovatele, ironii vypravěče, ale i velmi otevřené, intimní sondy do světa osobní introspekce, které nepotřebují komentář. Pohled do zrcadla je tu zároveň zobecněním smyslového vnímání v konkrétním čase, odkazem na propojenost lidského vnímání a myšlení (Oko, 2020), ale i krácením konkrétního pobytu (kratochvíle) v místě (ateliér), které prohlubuje pochyby a úzkost z toho, co se ve skutečnosti kolem reálně děje (Zezadu II, 2020; Bez názvu, 2021). Své předobrazy a opodstatnění kdesi v minulosti, ať už dějinně-civilizační, nebo ryze osobní.


V malbě Zbyňka Sedleckého se nejedná o projev „osobní mytologie“, který by konstruoval cosi z hlediska autorského subjektu transcendentního (Bagr, 2020), nýbrž o pokus prostřednictvím malířského exkurzu do konkrétních žánrů znovuoživit vztah k bezprostřednímu světu jako k čemusi z principu přirozenému, co je však nutné znovu objevit, rozkrýt a přijmout (Oči, 2020; Žlutý talíř, 2022).


K tomu přispívá i výstava Rekvizitář, pracující zcela nedivadelně s napůl otevřenou a napůl staženou oponou. Právě vtažení tohoto metaforického nástroje (opona) do čtení figurace je překročením pravomocí rekvizitáře, který už nenaplňuje pouze schválený scénář, ale operuje v širším poli toho, co se vůbec nachází před a za oponou jako takovou. Sedlecký se tu dotýká osudového rozhraní, které odlišuje banalitu od vážnosti stejně jako autentické prožívání od jakékoliv marnivosti, manipulace a účelové imitace. Jak sám autor zmiňuje: „Mám odjakživa rád tu hranici mezi banálním a důležitým, a tak se mi to promítá i do výběru motivů a témat. Nejvíce asi hledám (jako autor i divák) v umění a malbě určitou autenticitu, uvěřitelnost. “

K výstavě vychází stejnojmenný dvojjazyčný katalog v grafickém zpracování Jany Vahalíkové, doplněný o úvodní slovo kurátora Petra Vaňouse a rozhovor s malířem.

Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Skupina ČEZ, LEX Auto, UMPRUM, Art District 7, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Jatka78, Radio Color, Radio 1, Kdykde.cz and Wine4You.

Video