GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů, připravená s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a zároveň s ohledem na související právní předpisy, objasňuje, které osobní údaje shromažďujeme v rámci poskytování služeb a zboží zákazníkům a jak tyto údaje zpracováváme a chráníme.

Jsme Trafo Gallery s.r.o., IČ: 05937949, se sídlem Nad Zemankou 894/3, 14700 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 273294, vedené u Městského soudu v Praze, (dále jen "my", "nás", "našich" apod.) a v rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje našich zákazníků především při plnění vzájemných obchodních či jiných vztahů.

Ve vztahu k tomuto zpracování vystupujeme jako správce osobních údajů, přičemž při zpracování dbáme na to, abychom všechny Vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy. Tento dokument tak má za cíl objasnit, které Vaše osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely, jakými prostředky a dále jaká práva, jakožto subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: trafogallery@trafogallery.cz.

Subjektem údajů se pro účely této informace o zpracování osobních údajů rozumí náš zákazník, je-li fyzickou osobou, či zástupce, kontaktní osoba nebo jiná fyzická osoba s námi jednající jménem zákazníka – právnické osoby.

Které osobní údaje zpracováváme

Při výkonu naši činnosti zpracováváme různé druhy osobních údajů, které lze obecně rozdělit do následujících kategorií:

 • Identifikační

Např. titul, jméno, příjmení, adresa bydliště / sídla,korespondenční adresa, IČO, DIČ, datum narození.

 • Kontaktní

Např. telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa.

 • Platební a fakturační

Např. číslo bankovního účtu, DIČ, fakturační adresa.

 • Údaje poskytnuté v komunikaci

Mezi tyto údaje řadíme zejména jakékoliv osobní údaje, které nám poskytnete v rámci komunikace s Vámi, jakož i samotný obsah takové komunikace.

Jak osobní údaje využíváme

Osobní údaje shromažďujeme a využíváme pro účely:

 • Uzavření a plnění smlouvy;

Výše uvedené osobní údaje používáme k plněnísmlouvy uzavřené s Vámi nebo subjekty, za které jednáte, a to zejménapro splnění našich smluvních či platebních povinností a komunikaci, a tov souvislosti s následujícími vztahy:

 • uzavření kupní smlouvy v našem e-shopu, potvrzení objednávky, potvrzení odeslání / doručení zboží atd.;
 • reklamace/vrácení zboží/vrácení peněz;
 • newsletter našeho programu;
 • uzavření smlouvy / objednávky;
 • zpracování faktur a plateb.

Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme v rámcipředsmluvních a smluvních vztahů a částečně na základě našich oprávněných zájmůna našem marketingu. Poskytnutí osobních údajů je tak často nezbytné prouzavření a plnění smlouvy, správné nastavení vztahů s Vámi nebo subjekty,za které jednáte, jakož i pro kontrolu a evidenci těchto vztahů. Bez poskytnutíosobních údajů nejsme schopni příslušnou smlouvu uzavřít a plnit ji nebo nejsmeschopni naplňovat naše oprávněné zájmy.

 • Plnění zákonných povinností

Vaše identifikační, kontaktní, platební a fakturačníúdaje zpracováváme taktéž za účelem plnění našich zákonných a jiných právníchpovinností např. v oblasti daní, účetnictví, povinného výkaznictví apod.Zpracování Vašich osobních údajů je v takovém případě nezbytné pro splněnínašich právních povinností a bez jejich poskytnutí bychom nebyli schopni našimpovinnostem řádně dostát.

 • Ochrana našich oprávněných zájmů

Uvedené osobní údaje zpracováváme taktéž za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících zejména v ochraně našeho majetku, aktiv, dobrého jména a pověsti, řádného výkonu naší činnosti a zajišťování náležitých oprávnění k nakládání s díly v naší dispozici. Vedle toho jsme osobní údaje rovněž na základě našeho oprávněného zámu oprávněni použít k uplatňování, vymáhání nebo obraně našich nároků před soudy, správními orgány a jinými veřejnými institucemi. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a bez využití Vašich osobních údajů bychom nebyli schopni naše zájmy náležitě chránit.

Jak údaje sdílíme

Osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery, způsobem, jakým nám právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících jejich přiměřenou ochranu.

 • Námi pověření zpracovatelé

Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům proúčely zpracování osobních údajů naším jménem a na základě našich pokynů. Titopartneři musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu se smlouvami,které jsme s nimi uzavřeli.

Našimi zpracovateli jsou zejména poskytovatelétechnických a IT služeb, zejména Google Analytics, Google Ads, Meta (Facebook)a poskytovatel našeho e-mailingového řešení. 

Jak můžete s osobními údaji nakládat

Jako subjekt údajů máte právo rozhodovato nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená právamůžete na adrese a způsoby uvedenými výše. Budeme se Vám snažit odpovědět conejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vašížádosti. V případě pochybností Vás můžeme požádat o dodatečné ověřeníVaší totožnosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávajínásledující práva:

 • Právo na přístup dle čl. 15 Nařízení
 • Právo na opravu dle čl. 16 Nařízení
 • Právo na výmaz dle čl. 17. Nařízení
 • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení
 • Právo na přenositelnost dle čl. 20 Nařízení
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení
 • Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo odvolat souhlas dle čl. 7 odst. 3 Nařízení

Odkud máme Vaše osobní údaje

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to na základě Vašich sdělení (nebo ze sdělení subjektů, za které jednáte nebo se kterými spolupracujete) a ze společné komunikace.

Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na účelu zpracování. Obecně však platí, že osobní údaje zpracováváme po dobu:

(a)     trvání našeho smluvního vztahu s Vámi (nebo osobou, za kterou jednáte);
(b)     deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění, pro účely plnění našich zákonných povinností podle daňových předpisů;
(c)      až deseti let od konce účetního období, jehož se podklady týkají, pro účely plnění našich zákonných povinností podle účetních předpisů;
(d)     do odvolání Vašeho souhlasu v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a nemáme jiný právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
(e)     do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Po uplynutí výše uvedených lhůt jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze pro slučitelné účely, za účelem ochrany našich práv a majetku (tj. zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty) anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistiky.

Osobní údaje uchováváme výhradně na chráněných serverech nadačního fondu, v papírové formě v náležitě zabezpečených prostorách či u našich důvěryhodných partnerů.

Změny tohoto dokumentu
Znění tohoto dokumentu jsme oprávněni měnit či jakkoliv doplňovat, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelů a prostředků zpracování. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám tohoto dokumentu způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.

Vedle tohoto dokumentu Vás můžeme o některých dalších či dodatečných způsobech a zásadách zpracování Vašich osobních údajů informovat i prostřednictvím samostatných informací, sdělení či souhlasů.

Cookies

Co jsou soubory cookies:
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze zhlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv.„session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašemprohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv.„persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebodokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízenízávisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). Z hlediskafunkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome Firefox Internet Explorer Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.